Biznesi Online
Sisteme Menaxhimi për Biznesin

Sisteme të menaxhimit të Biznesit

(Enterprise Resource Planning ­- ERP)

  • Kontabilitet Financiar: Libri i Madh, Assetet Fikse, Të pagueshmet, Krijim transaksionesh, Përputhje dhe pagesa, Të arketueshmet, Menaxhimi i arkës, Konsolidimi dhe raportimi financiar.
  • Kontabiliteti i Menaxhimit: Buxhetim, Kosto, Menaxhim kostoje, Kosto për aktivitet.
  • Burimet Njerëzore: Rekrutim, Trajnim, Stade të rritjes, Paga, Sigurime shoqërore e shëndetësore, menaxhim i diversitetit të aftësive, Testim, dhe Support online
  • Prodhim: Procese inxhinierike, Fatura materialesh, Porosi pune, Skedulim, Vlerësues kapacitetesh, Menaxhim i rrjedhës së punës, Kontroll cilësie, Kontroll i procesit të prodhimit, Menaxhim i projekteve të prodhimit, Menaxhim i rrjedhës së provimit, Menaxhim i ciklit të jetës së produktit.
  • Shërbim të Dhënash: Ndërfaqe për vetëshërbim për klientët, furnitorët, punonjësit etj.
  • Procesim porosish: Cikël porosi-arketim, Regjistrim porosish, Vendosje çmimi, Disponueshmëri/Premtim, Menaxhim Inventari, Menaxhim dërgesash, Komisionim shitjesh, Analizë shitjesh dhe raportim.
  • Menaxhim projektesh: Planifikim projektesh, Planifikim burimesh, Kostifikim projektesh, Strukturë ndarjeje pune, Faturim, Koha dhe shpenzimi i saj, Njësi të performancës, Ndarje e punës sipas aktiviteteve.
  • Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët: Shitje dhe Marketing, Komisionim, Shërbime, Kontaktim klientësh, Call Center Support. CRM, e cila është një përqasje për menaxhimin e ndërlidhjes të kompanisë me klientët korrent dhe ata të ardhshëm. Organizon,  Automatizon, Sinkronizon  shitjet, Marketon, Menaxhon shërbimet ndaj klientëve, Ofron asistencë teknike etj.